Vårt koncept

En röd tydlig tråd som vilar på trygghet och kunskap med mycket hjärta och hjärna

En tydlig röd tråd

Kontinuitet är en grundbult för att alla ska kunna nå goda resultat i skolan. Avbrott och otydlighet vid varje stadiebyte, tar energi och psykologisk kraft från både elever och lärare. Därför står vi för en sammanhållen skolgång där alla elever ges utmaningar på ett strukturerat sätt.

Trygghet och kunskap

Vi har en helhetssyn på människan och förstår att god hälsa och goda resultat hänger ihop. I väl genomtänkta lokaler som stödjer pedagogiken växer våra barn och ungdomar upp till trygga och nyfiknamedborgare. Motivationen, drivkraften och dengemensamma värdegrunden förenar osss.

Hjärta och hjärna

Att visa omtanke är att bry sig på allvar. Vi vet att trygghet är en förutsättning för kunskap och att gruppens utveckling är central. Vi har ett elevnära arbetssätt med korta beslutsvägar där vi samordnar resurser och kompetenser för att få skjuts på elevernas utveckling.

Vårdnadshavare tycker till

Röster om Sunnanvind

"Vi kommer ställa syskonet i kö så fort vi kan! Det finns ingen annan förskola för oss."

"Att veta och känna att ens barn mår bra på förskolan betyder så mycket. Ni gör ett fantastiskt jobb!"

"Fantastisk personal och stämning. Jag känner mig supertrygg med vårt val av förskola."

"Jag upplever att det är en stimulerande och lärande miljö för mitt barn."

Varmt välkommen till förskolan Sunnanvind!

Den lilla förskolan med det stora hjärtat där EQ & läsning står i fokus!

Kom i kontakt med oss

Välkommen till Sunnanvind!

Sunnanvind är en av koncernens två förskolor, vilka båda arbetar enligt samma vinnande koncept - den familjära förskolan med hjärtat i EQ. Det personliga mötet läggs i fokus, något jag är mån om att du ska känna redan vid din första kontakt med oss. För mig och mina medarbetare är det viktigt att skapa goda relationer och en trygghet både för dig som vårdnadshavare och för ditt barn. Vi vet att trygga barn utvecklar en god grund för vidare inlärning och kunskapsutveckling. För att ditt barn ska ges rätt förutsättningar till att bli den bästa versionen av sig själv, både socialt och kunskapsmässigt, är vår lärmiljö viktig. Hos oss erbjuds ditt barn en lustfylld och utmanande undervisning av hög kvalité oavsett ålder. Ditt barn kommer under sin tid hos oss att utvecklas på bästa sätt efter just sin förmåga, för att sedan vara redo att ta klivet till nästa skolform. Jag vill hälsa dig varmt välkommen till oss och bjuder dig gärna på en rundvandring! /Erika Almvärn, rektor

EQ

På Sunnanvind arbetar vi med EQ, emotionell kompetens, som ett av våra fokusområden. Trygghet står i centrum. EQ är ett förhållningssätt där vi vuxna fungerar som goda förebilder. Vi arbetar medvetet för att skapa trygghet och goda relationer. En trygg miljö är grunden för att kunna tillgodogöra sig kunskaper. Tillsammans upptäcker vi våra egna och andras känslor, hur vi vill vara som medmänniskor och hur vi vill att andra ska vara mot oss. Vi arbetar för att stärka barnens trygghet, självkänsla och sociala relationer. Du har rätt till dina känslor, men ansvarar för ditt agerande. Detta medvetna och förebyggande arbetssätt ligger till grund och präglar vår verksamhet på Sunnanvind.

Läsning

På ett lekfullt och lustfyllt sätt följer vi barnen på deras resa in i skriftspråket, då läsning är ett av våra fokusområden. Genom daglig högläsning och boksamtal utvecklas barnens kommunikation och samspel med andra. Vårt stora utbud av böcker stimulerar till kreativitet, lek och fantasi. Tack vare Sunnanvinds centrala placering besöker vi regelbundet Kalmar stadsbibliotek. Vi arbetar med språklekar utifrån Bornholmsmodellen i syfte att i ett tidigt stadie väcka barnens intresse för ord, bokstäver och dess bokstavsljud. På Sunnanvind har sång och musik en viktig plats, något som berikar det talade språket.

Varför Sunnanvind?

Sunnanvind är en mindre förskola i centrala Kalmar. På vår förskola har vi en familjär stämning där alla känner alla. Vi arbetar medvetet för att varje barn och familj ska känna sig trygga. Barnen som går hos oss får de bästa förutsättningarna för att tidigt i livet utveckla goda relationer och vi har tätt samarbete mellan våra avdelningar. Utevistelse och fysisk aktivitet hör till våra dagliga inslag och genom regelbundna besök till Södra skolans rörelsehall erbjuds barnen extra rörelse i inomhusmiljö. I samverkan med Södra skolan skapar vi en mjuk övergång inför nästa skolform.

Om oss på Sunnanvind

Sunnanvind är en fristående förskola med 44 platser fördelade på tre avdelningar: Brisen, Kulingen och Monsunen. Huvudman för Sunnanvind är CIS Kalmar AB, en lokalt ägd och idéburen skolkoncern där grundskolorna Södra skolan, Västra skolan och gymnasieskolan CIS i Kalmar, samt Östra skolan och förskolan Västanvind i Färjestaden ingår. Sunnanvind, som blev en del av koncernen 2019, följer de nationella styrdokumenten, vilka är Skollagen, Läroplan för förskolan (Lpfö18) och Barnkonventionen.