Lärande

Genom ett tematiskt arbetssätt och Sunnanvinds fokusområden, läsning och EQ, lägger vi grunden till framgång.

På Sunnanvind har vi ett tematisk arbetssätt där olika projekt uppstår. Vi upptäcker, prövar och lär av varandra på många olika sätt. Barnens erfarenheter, tankar och idéer lyfter vi fram och vi arbetar med läroplanens olika delar i vårt gemensamma sökande efter kunskaper. När vi reflekterar och upptäcker i grupp kan vi genom samspel och goda relationer låta varje barn tillföra och berika på sitt eget vis. Genom lyhördhet och öppna frågor vill vi pedagoger utmana barnen vidare i sina lärprocesser, var och en och som grupp. Lek, lärande och omsorg bildar en helhet på förskolan.

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som synliggör vägen och processerna – lärandet. Den gemensamma reflektionen hjälper oss framåt.

I Läroplanen för förskolan står det:
"Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande."