EQ - Goda relationer

På Sunnanvind står trygghet i centrum. En trygg miljö är grunden för att kunna tillgodogöra sig kunskaper.

På Sunnanvind arbetar vi med EQ som ett av våra fokusområden. EQ är ett förhållningssätt där vi vuxna fungerar som goda förebilder och arbetar medvetet för att skapa trygghet och goda relationer. Vi strävar efter att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens genom att hjälpa barnen att sätta ord på, ge uttryck för och förstå sina känslor, och genom att aktivt arbeta med att utveckla barnens förmåga att leva sig in i andra människors situation och i förlängningen se följderna av sitt eget agerande. Tillsammans upptäcker vi våra egna och andras känslor, hur vi vill vara som medmänniskor och hur vi vill att andra ska vara mot oss.

På Sunnanvind arbetar vi med problem- och konflikthantering, utifrån tanke – känsla -handling. Detta innebär att vi hjälper barnen att se sambanden mellan tanke, känsla och handling och att hitta alternativa vägar i sitt agerande. Vi arbetar för att stärka barnens trygghet, självkänsla och sociala relationer i gruppen. Att du har rätt till dina känslor, men ansvar för ditt agerande ligger till grund för vårt arbete på förskolan.

I läroplanen för förskolan står det att:
- vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.
- förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation
- barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.