Läsning

Läsning är ett av Sunnanvinds ledord. Vi är på ett lekfullt och lustfyllt vis med barnen på deras resa in i skriftspråket.

Läsning är ett fokusområde på Sunnanvind. Vi strävar efter att språket och läsningen ska genomsyra verksamheten på flera sätt. Barn utvecklas i kommunikation och samspel med andra och i dessa relationer är språket centralt. Att arbeta språkstimulerande och att låta läsningen vara ett inslag i barnens vardag, är gynnsamt för språkutvecklingen. När ordförrådet växer och ordförståelsen ökar får barnet möjligheter till att kommunicera med andra och tillägna sig en allt djupare språklig medvetenhet.

Högläsning är ett återkommande och dagligt inslag i vardagen på Sunnanvind. Böcker används som inspirationskällor och för att inhämta kunskap. De leder också till diskussioner och funderingar om det mesta och vi önskar att få goda samtal och diskussioner om känslor, uppfattningar, samhället, likheter, olikheter, upplevelser och perspektiv. Böckerna kan också bli en inspiration till lek, kreativitet och fantasi.

Enligt Läroplanen för förskolan: hänger språk och lärande oupplösligt samman, liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
- utvecklar intresse för skriftspråk, samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.